Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulga i zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Wydział:
Wydział Finansowy
Termin załatwienia:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Joanna Bykowska/Sylwia Osińska
Miejsce załatwienia:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 2
Telefon kontaktowy:
54-231-63-20 lub 54-231-63-21
Miejsce odbioru:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, pokój nr 2
Wymagane dokumenty:
- formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę
- oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
- oświadczenie własne
- wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
- akt notarialny
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Burmistrza Brześcia Kujawskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
1. Art.12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
2.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz.U. z 2010 r., poz. 810)
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 350).

Zgodnie z art.12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielane na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

Ulgę przyznaje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.

 

  • Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę
PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (140,44KB)
  • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy (104,87KB)
  • Oświadczenie własne
PDFOświadczenie własne (51,38KB)
  • Wniosek  o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
ODTWniosek o zwolnienie w podatku rolnym (18,38KB)
  • Wniosek o uzupełnienie
DOCXWniosek o uzupełnienie.docx (5,12KB)
  • Klauzula informacyjna

PDF– Klauzula informacyjna – realizacja wniosku o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.pdf (103,37KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego