Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, Decyzja (za zwrotnym poświadczeniem odbioru)
Osoba kontaktowa:
Osoby prawne- Aleksandra Dębczyńska, osoby fizyczne- Sylwia Osińska, podatek od środków transportowych- Agata Morawska
Miejsce załatwienia:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 2, pokój nr 3
Telefon kontaktowy:
54-231-63-21
Miejsce odbioru:
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim
Wymagane dokumenty:
-
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tutejszego Organu Podatkowego.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 31 póź.zm).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zw rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz.810).

Umorzenia, odroczenia terminu, rozłożenia na raty podatku (opłaty) lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśny, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I. Dotyczy Podatników nie prowadzących działalności gospodarczej:

1. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem (druk):

2. Pisemna informacja o sytuacji finansowej i stanie majątkowym (druk) oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności takie jak

 • kopie rocznych zeznań PIT- 37 bądź inny wraz z ich korektami, odcinki od renty, emerytury, decyzje o przyznanych zasiłkach – potwierdzające sytuację materialno – bytową,

 • dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną (orzeczenie lekarskie, zaświadczenia lekarskie lub inne,

 • dokumenty potwierdzające ważne zdarzenie losowe (np. powódź, pożar lub inne)

 • inne dokumenty

II. Dotyczy Podatników prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolników):

1. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem (druk):

2. Pisemna informacja o sytuacji finansowej oraz o stanie majątkowym podatnika (druk) oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności, takie jak :

 • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym ( np. PIT – 28, PIT – 36, PIT- 36L i inne)

 • informacje o sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy ( bilans, rachunek wyników i inne)

 • dokumenty potwierdzające ważne zdarzenie losowe (np. powódź, pożar lub inne)

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (druk), jakie otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ,

 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (druk) (Dz. U. Nr 53, poz311 z późn. zm.) na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia,

 • sprawozdania finansowego za okres 3 lat obrotowych sporządzona zgodnie z przepisami o rachunkowości (w przypadku odroczeń lub rozłożeń na raty).

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810), na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia

Podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej
 • Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
DOCWniosek w sprawie umorzenia (23,00KB)
 • Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności/ rozłożenia na raty
DOCWniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku/rozłożenie na raty (21,50KB)
 • Oświadczenie o sytuacji finansowej
PDFOświadczenie o sytuacji finansowej (73,34KB)
 • Oświadczenie własne
PDFOświadczenie własne (51,38KB)
 • Wniosek o uzupełnienie
DOCXWniosek o uzupełnienie.docx (5,12KB)
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (w tym rolnicy)
 • Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
DOCWniosek w sprawie umorzenia (23,00KB)
 • Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności/rozłożenia na raty
DOCWniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku/rozłożenie na raty (21,50KB)
 • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- przedsiębiorca
XLSFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis- przedsiębiorca.xls (117,50KB)
 • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- rolnik
PDFFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (140,44KB)
 • Oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy
DOCXOświadczenie o sytuacji finansowej (10,38KB)
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- rolnik
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy (104,87KB)
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- przedsiębiorca
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- przedsiębiorca.pdf (100,32KB)
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- przedsiębiorca- obowiązujące od 01.01.2024r
ODTOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis -przedsiębiorca- obowiązujące od 01.01.2024 r 1.odt (18,35KB)
 • Oświadczenie własne
PDFOświadczenie własne (51,38KB)
 • Oświadczenie przedsiębiorcy
PDFOświadczenie przedsiębiorcy (50,12KB)
 • Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
PDFOświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń w czasie pandemii (128,95KB)
 • Wniosek o uzupełnienie
DOCXWniosek o uzupełnienie.docx (5,12KB)
 • Klauzula informacyjna
PDFKlauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku o udzielnie ulg umorzenia w części lub całości zaległości podatkowej odsetek za zwłokę opłaty prolongacyjnej oraz rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami z.pdf (136,42KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego