Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Umorzenia, odroczenia terminu, rozłożenia na raty podatku (opłaty) lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśny, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, Decyzja (za zwrotnym poświadczeniem odbioru)
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Dębczyńska
Miejsce załatwienia:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Telefon kontaktowy:
054 231-63-21
Miejsce odbioru:
-
Wymagane dokumenty:
-
Opłaty:
Złożenie wniosku wolne od opłaty. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika opłata 17 zł od złożonego pełnomocnictwa
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje Stronie odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.
Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter).
Urząd Miejski w Brześciu Kujawski
pl. Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 31 póź.zm).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zw rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz.810).

Umorzenia, odroczenia terminu, rozłożenia na raty podatku (opłaty) lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśny, od środków transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I. Dotyczy Podatników nie prowadzących działalności gospodarczej:

1. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem (druk):

2. Pisemna informacja o sytuacji finansowej i stanie majątkowym oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności takie jak

 • kopie rocznych zeznań PIT- 37 bądź inny wraz z ich korektami, odcinki od renty, emerytury, decyzje o przyznanych zasiłkach – potwierdzające sytuację materialno – bytową,

 • dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną (orzeczenie lekarskie, zaświadczenia lekarskie lub inne,

 • dokumenty potwierdzające ważne zdarzenie losowe (np. powódź, pożar lub inne)

 • inne dokumenty

II. Dotyczy Podatników prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolników):

1. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem (druk):

2. Pisemna informacja o sytuacji finansowej oraz o stanie majątkowym podatnika oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności, takie jak :

 • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym ( np. PIT – 28, PIT – 36, PIT- 36L inne)

 • informacje o sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy ( bilans, rachunek wyników i inne)

 • dokumenty potwierdzające ważne zdarzenie losowe (np. powódź, pożar lub inne)

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomoc:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ,

 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz311 z późn. zm.) na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia;

 • sprawozdania finansowego za okres 3 lat obrotowych sporządzona zgodnie z przepisami o rachunkowości (w przypadku odroczeń lub rozłożeń na raty),

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810), na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia.

 

 

DOCXUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy.docx (10,38KB)
DOCUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - Wniosek w sprawie odroczenia termin płatności podatku.doc (22,00KB)
DOCUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - Wniosek w sprawie umorzenie zaległości podatkowych odsetek za zwłokę.doc (23,00KB)
PDFUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - uzupełnienie wniosku.pdf (61,41KB)
PDFUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - oświadczenie o sytuacji finansowej oraz o stanie majątkowym.pdf (73,34KB)
PDFUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - oświadczenie.pdf (51,38KB)
ZIPUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż w rolnictwie.zip (29,06KB)
ZIPUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.zip (25,96KB)
PDFUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - osw_otrz_pom_deminimis_firm.pdf (100,32KB)
PDFUmorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę - osw_otrz_pom_deminimis_rolnic.pdf (104,78KB)
PDFKlauzula informacyjna - umorzenia odroczenia terminu rozłożenia na raty podatku opłaty lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokęzgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (136,42KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego